Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng của Phan Châu Trinh trong đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta

Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng của Phan Châu Trinh trong đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta Hướng dẫn Phan Châu Trinh (1872-1926) là nhà chí sĩ yêu nước.Phan Châu Trinh luôn ý thức dùng ngòi bút sắc bén để làm cách mạng vì vậy những tác phẩm của … Read more

DMCA.com Protection Status